دبستان غیردولتی پسرانه نور فرهنگ مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

کادر اداری

 سرکار خانم پرستویی

سرکار خانم الهامی