دبستان غیردولتی پسرانه نور فرهنگ مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

معرفی مدیریت مجتمع

جناب آقای علی علی نژاد

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

دارای 27 سال سابقه ی فعالیت در آموزش و پرورش

مدیریت مدارس خاص

کارشناس مسئول مدارس و مراکز غیردولتی