دبستان غیردولتی پسرانه نور فرهنگ مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

افتخارات و دستاوردها

 

شرکت در اولین نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیردولتی تهران

قبولی حداکثری دانش آموزان در آزمون های مدارس خاص در طول سنوات گذشته