دبستان غیردولتی پسرانه نور فرهنگ مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

افتخارات فرهنگی

کسب مقام اول در مسابقات شعر منطقه
کسب مقام اول در مسابقات نقاشی منطقه
کسب مقام اول در مسابقات سرود همگانی منطقه
کسب مقام اول در مسابقات نقالی منطقه
کسب مقام اول در مسابقات قصه گویی منطقه
کسب مقام اول در مسابقات نمایش عروسکی منطقه
کسب مقام دوم در مسابقات سرود گروهی منطقه(دو سال متوالی)
کسب مقام دوم مسابقات نغمات ناب قرآنی منطقه
کسب مقام دوم مسابقات نمایش صحنه ای منطقه