دبستان غیردولتی پسرانه نور فرهنگ مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

افتخارات ورزشی

کسب مقام اول در مسابقات شنا منطقه
کسب مقام دوم در مسابقات آمادگی جسمانی
کسب مقام سوم در مسابقات شطرنج منطقه(دوسال متوالی)